e-hvtd v2.0 (9175)

瀚海 hãn hải
♦Sa mạc lớn ở Mông Cổ . ◇Đặng Trần Côn : Tiêu Quan giác Hãn Hải ngung Xó Tiêu Quan, góc Hãn Hải. § Bà Đoàn Thị Điểm dịch thơ: Chẳng nơi Hãn Hải thì miền Tiêu Quan. ◇Sầm Tham : Hãn Hải lan can bách trượng băng, Sầu vân thảm đạm vạn lí ngưng , (Bạch tuyết ca tống Vũ phán quan quy kinh ).