e-hvtd v2.0 (9175)

悄然 tiễu nhiên
♦Vẻ đau buồn, ưu sầu. ◇Bạch Cư Dị : Tịch điện huỳnh phi tứ tiễu nhiên, Cô đăng thiêu tận vị thành miên 殿, (Trường hận ca ) Đom đóm bay quanh điện chiều, ý buồn man mác, Khêu hết bấc ngọn đèn cô đơn, vẫn không thành giấc ngủ. Tản Đà dịch thơ: Đom đóm bay gợi mối u sầu. Ngọn đèn khêu đã cạn dầu, Khó thay! giấc ngủ dễ hầu ngủ xong!
♦Lặng lẽ, không có tiếng động. ◇Trương Thọ Khanh : Đáo giá nhất canh vô sự, nhị canh tiễu nhiên, đáo tam canh tiền hậu, khởi liễu nhất trận quái phong , , , (Hồng lê hoa , Đệ tam chiệp).
♦Như cũ, như xưa. ◇Bì Nhật Hưu : Hưng thế hốt hĩ tân, San xuyên tiễu nhiên cựu , (Lỗ Vọng độc "Tương Dương kì cựu truyện "", Kiến tặng ngũ bách ngôn thứ vận ).