e-hvtd v2.0 (9175)

行為 hành vi
♦Cử chỉ hành động. ◇Ba Kim : Tha tại giá nhất thiên chỉ hữu tượng mộc ngẫu nhất bàn địa hành vi (Diệt vong , Đệ tứ chương).
♦Hoạt động do tư tưởng chi phối mà biểu hiện ra bên ngoài. ◇Tào Ngu : Giá thị giả đích, nhĩ môn tự kỉ giả tác đích điện báo lai li gian ngã môn đích. Nhĩ môn giá chủng ti bỉ vô lại đích hành vi! , . ! (Lôi vũ , Đệ nhị mạc).