e-hvtd v2.0 (9175)

關照 quan chiếu
♦Nhắn tin, báo tin, thông báo. ◇Lão tàn du kí : Đáo thượng phòng quan chiếu nhất thanh, thuyết, hữu tiên sanh lai khán bệnh , , (Đệ tam hồi).
♦Phối hợp với nhau, tương ứng. ◇Lão tàn du kí : Na bát cá quản phàm đích khước thị nhận chân đích tại na lí quản, chỉ thị các nhân quản các nhân đích phàm, phảng phất tại bát chích thuyền thượng tự đích, bỉ thử bất tương quan chiếu , , 彿, (Đệ nhất hồi).
♦Chăm sóc, quan tâm, chiếu cố. ◇Ba Kim : Giá lưỡng niên yếu bất thị kháo Chung tiên sanh quan chiếu, khủng phạ tảo tựu trạm bất trụ liễu , (Hàn dạ , Thập cửu).
♦Tờ chứng minh. ◇Thanh hội điển sự lệ : Xuất khẩu thì, thủ khẩu viên biện nghiệm minh quan chiếu thuế đan, gia trạc quải hiệu phóng hành , , (Hộ bộ bát bát , Quan thuế cấm lệnh nhất ).