e-hvtd v2.0 (9175)

知己 tri kỉ
♦Biết rõ mình, hiểu mình. ◇Ba Kim : Ngã một hữu nhất cá chỉ đạo ngã đích tiên sanh, ngã dã một hữu nhất cá tri kỉ đích bằng hữu , (Thu , Lục).
♦Người bên này và bên kia cùng hiểu biết nhau và có tình thân hữu sâu đậm. ◇Vương Bột : Hải nội tồn tri kỉ, Thiên nhai nhược bỉ lân , (Đỗ Thiếu Phủ chi nhậm Thục Châu ).