e-hvtd v2.0 (9175)

契合 khế hợp
♦Ý khí hợp nhau. ◇Yết Hề Tư : Quân thần khế hợp đồng Nghiêu Thuấn, Lễ nhạc quang hoa mại Hán Đường , (Tống Huy Tông khúc yến thái kinh đồ họa kí ).
♦Phù hợp. ◇Diệp Thích : Úy mãn dân vọng, khế hợp thiên tâm 滿, (Thụ ngọc bảo hạ tiên ).
♦Kết minh, ước định. ◇Nguyên triều bí sử : Thiếp Mộc Chân thuyết: "Tại tiền nhật tử nhĩ dữ ngã phụ thân khế hợp, tiện thị phụ thân nhất bàn. Kim tương ngã thê thượng kiến công cô đích lễ vật tương lai dữ phụ thân." Tùy tức tương hắc điêu thử áo tử dữ liễu : ", 便. ." (Quyển nhị).
♦Phiếm chỉ giao hảo. ◇Lí Ngư : Ngã hòa nhĩ vô tâm khế hợp, cánh thành mạc nghịch chi giao , (Thận loan giao , Cửu yếu ).