e-hvtd v2.0 (9175)

聲望 thanh vọng
♦Tiếng tăm, danh vọng. ◇Văn minh tiểu sử : Hiện nhậm lưỡng giang tổng đốc, thị cực hữu thanh vọng đích , (Đệ tứ ngũ hồi).