e-hvtd v2.0 (9175)

首腦 thủ não
♦Chỉ đầu óc. ◎Như: tư toái thủ não .
♦Người cầm đầu, lĩnh tụ. ◎Như: chánh phủ thủ não .