e-hvtd v2.0 (9175)

百感交集 bách cảm giao tập
♦Bao nhiêu những cảm xúc chen đan hỗn tạp cùng lúc. Hình dung vô cùng cảm khái. ◇Ba Kim : Thâm dạ vô liêu, bách cảm giao tập, ngã tưởng khởi nhĩ môn (...) chân hữu sanh giả viễn nhi tử giả biệt chi cảm , , (...) (Thu , Nhất).