e-hvtd v2.0 (9175)

塵海 trần hải
♦Trần thế bao la. ◇Lỗ Tấn : Trần hải thương mang trầm bách cảm, Kim phong tiêu sắt tẩu thiên quan , (Hợi niên tàn thu ngẫu tác ). ◇Tào Dần : Yên ba tình diệc đạm, Trần hải lộ thường hu , (Dẫn kính tạ khách ) Khói sóng tình đạm bạc, Cõi đời đường mênh mang.