e-hvtd v2.0 (9175)

營救 doanh cứu
♦Cứu giúp, cứu viện. ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Ngô hữu bạch kim thiên dư, tàng tại mỗ xứ, huynh khả khứ thủ liễu, dụng ta thủ cước, doanh cứu ngã xuất ngục , , , , (Quyển nhất tứ).