e-hvtd v2.0 (9175)

試圖 thí đồ
♦Dự tính, trù liệu, đả toán. ◎Như: tha thí đồ bạn nhất tràng triển lãm hội .