e-hvtd v2.0 (9175)

執友 chấp hữu
♦Bạn bè cùng chí hướng. ◇Liêu trai chí dị : Hữu chấp hữu lệnh Thiên Thai, kí hàm chiêu chi , (Kiều Na ) Có người bạn học thân cũ làm huyện lệnh Thiên Thai gửi thư mời (đến nhà).