e-hvtd v2.0 (9175)

川普 xuyên phổ
♦Tức Đường-Nạp Ước-Hàn Xuyên-Phổ ·· Donald John Trump, tổng thống thứ 45 Mĩ Quốc.