e-hvtd v2.0 (9175)

實現 thật hiện, thực hiện
♦Làm cho thành sự thật. ◎Như: thật hiện lí tưởng . ◇Ba Kim : Giá thứ phỏng vấn Nhật Bổn, ngã thật hiện liễu nhị thập niên đích tâm nguyện, ngã đáo liễu Quảng Đảo , , (Tham tác tập , Phỏng vấn Quảng Đảo ).