e-hvtd v2.0 (9175)

稽首 khể thủ
♦Lạy sát đầu xuống đất. ◇Tô Tuân : Giai tái bái khể thủ viết "Nhiên" (Trương Ích Châu họa tượng kí ) Đều lần nữa bái sát đầu thưa "Vâng".