e-hvtd v2.0 (9175)

個人衛生 cá nhân vệ sinh
♦Tập quán biết tôn trọng phép vệ sinh cho mỗi người. ◎Như: phanh nhẫm thì yếu chú ý cá nhân vệ sinh .