e-hvtd v2.0 (9175)

時代廣場 thì đại quảng tràng
♦Times Square (New York). § Cũng dịch là Thì báo quảng tràng , vì tòa báo New York Times trước đã thiết lập ở đây.