e-hvtd v2.0 (9175)

地點 địa điểm
♦Chỗ, nơi chốn. ☆Tương tự: địa phương , địa chỉ , trụ chỉ , sở tại .