e-hvtd v2.0 (9175)

沙汰 sa thải
♦Tuyển chọn cái tốt đẹp, trừ bỏ cái hư xấu. ◇Tam quốc chí : Tật tham ô tại vị, dục sa thải chi , (Ngô Thư , Chu Kịch truyện ).