e-hvtd v2.0 (9175)

地輿 địa dư
♦Đất lớn. § Chữ lấy từ ◇Hoài Nam Tử : Dĩ địa vi dư 輿 (Nguyên đạo ) Lấy đất lớn làm xe chở.
♦Tên cũ của môn địa lí học.