e-hvtd v2.0 (9175)

姑息 cô tức
♦Nuông chiều, dung túng. ◎Như: đối tự kỉ đích thác ngộ bất ưng cai hữu nhất điểm nhi cô tức đối với sai lầm của bản thân tuyệt đối không nên dung túng.
♦Cẩu thả, tạm bợ. ◇Hậu Hán Thư : Thân nạp chư nho, nhi thân kì trung chánh, tuyệt kì cô tức , , (Chu Huy truyện ).