e-hvtd v2.0 (9175)

政治經濟學 chánh trị kinh tế học
♦Môn khoa học xã hội nghiên cứu mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị. § Tiếng Anh: Political economics.