e-hvtd v2.0 (9175)

國際貨幣基金組織 quốc tế hóa tệ cơ kim tổ chức
♦The International Monetary Fund.