e-hvtd v2.0 (9175)

國際 quốc tế
♦Giữa các nước. ★Tương phản: quốc nội . ◎Như: quốc tế sự vụ .