e-hvtd v2.0 (9175)

富有 phú hữu
♦Bao trùm hết thảy, bao la vạn tượng. ◇Dịch Kinh : Phú hữu chi vị đại nghiệp (Hệ từ thượng ) (Đạo) bao trùm hết thảy cho nên bảo là sự nghiệp nó lớn.
♦Có nhiều tài sản, của cải. ◎Như: tha sanh trưởng tại nhất cá phú hữu gia đình .
♦Phiếm chỉ có rất nhiều. ◎Như: tha phú hữu tài hoa .
♦Hoàn toàn nắm giữ. ◇Lí Đức Dụ : Thượng tư tư cảnh giới như thị, phú hữu thiên hạ cận ngũ thập tải, khởi bất do tư đạo hồ? , , ? (Thứ Liễu thị cựu văn ).
♦Chỉ có hết thiên hạ, làm thiên tử.