e-hvtd v2.0 (9175)

固辭 cố từ
♦Hết sức từ chối. ◇Thư Kinh : Vũ bái khể thủ cố từ (Đại Vũ mô ) Vua Vũ lạy đầu sát đất hết sức từ chối.