e-hvtd v2.0 (9175)

明信片 minh tín phiến
♦Bưu thiếp. § Cũng gọi là bưu phiến .