e-hvtd v2.0 (9175)

落成 lạc thành
♦Xây cất xong, làm nhà xong. § Ngày xưa khi làm xong cung thất thì cử hành tế lễ. Về sau, gọi lạc thành là hoàn thành công việc kiến trúc. ◇Kỉ Quân : Lạc thành chi nhật, thịnh diên tế thần , (Duyệt vi thảo đường bút kí , Loan dương tiêu hạ lục ngũ ).