e-hvtd v2.0 (9175)

劣兄 liệt huynh
♦Tiếng tự nhún mình. § Cũng như nói ngu huynh . ◇Lí Ngư : Nhị vị hiền đệ, liệt huynh lão hủ vô năng, cánh bị phàm phu sở khốn, như chi nại hà? , , , ? (Thận trung lâu , Cảnh diễm).