e-hvtd v2.0 (9175)

因為 nhân vi
♦Liên từ: bởi vì, do ư. ◇Lão tàn du kí : Nhân vi nhân thái đa liễu, sở dĩ thuyết đích thậm ma thoại đô thính bất thanh sở , (Đệ nhị hồi).