e-hvtd v2.0 (9175)

鶡冠 hạt quan
♦Mũ đội của quan võ thời nhà Hán. § Vì các quan võ đội mũ làm bằng lông chim hạt nên gọi như thế.
♦Tương truyền thời Xuân Thu, có người nước Sở ở ẩn trong núi, lấy lông chim hạt làm mũ đội, người ta gọi là hạt quan tử hay hạt quan . Về sau, hạt quan trở thành một thứ mũ cho ẩn sĩ đội.