e-hvtd v2.0 (9175)

三槐九棘 tam hòe cửu cức
♦Thời nhà Chu, ở ngoài cung đình cho trồng hòe và cức. Khi hội kiến với thiên tử, các quan Tam Công đứng đối diện với ba cây hòe, quần thần đứng bên phải bên trái dưới chín cây cức. Cho nên gọi tam công cửu khanh (ba quan công chín quan khanh) là tam hòe cửu cức . Đời sau gọi các quan to là cức. ◎Như: cức khanh , cức thự dinh quan khanh.