e-hvtd v2.0 (9175)

噤戰 cấm chiến
♦Lạnh run lên. ◎Như: hàn lưu lai tập, nhân giai cấm chiến , .