e-hvtd v2.0 (9175)

撮合山 toát hợp san
♦Chỉ người làm mai mối. ◇Kinh bổn thông tục tiểu thuyết : Nguyên lai na bà tử thị cá toát hợp san, chuyên kháo tác môi vi sanh , (Tây Sơn nhất quật quỷ 西).