e-hvtd v2.0 (9175)

概述 khái thuật
♦Kể lại sơ lược, tóm tắt. ◎Như: thỉnh nhĩ khái thuật nhất hạ đương thì xa họa phát sanh đích tình hình .