e-hvtd v2.0 (9175)

拾芥 thập giới
♦Nhặt cọng cỏ (dưới đất). ◎Như: dị như thập giới dễ như trở bàn tay.