e-hvtd v2.0 (9175)

輕忽 khinh hốt
♦Coi thường, khinh thị. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Ngô biến quan chư tướng, vô nhân khả thụ. Độc nhữ khả truyền ngã thư, thiết vật khinh hốt , . , (Đệ 104 hồi) Ta xem trong các tướng, không có ai đáng dạy, chỉ có ngươi xứng đáng truyền lại sách của ta, ngươi chớ coi làm thường.
♦Tiêu sái phiêu dật. ◇Quán Hưu : Cẩm y tiên hoa thủ kình cốt, Nhàn hành khí mạo đa khinh hốt. Giá sắc gian nan tổng bất tri, Ngũ đế tam hoàng thị hà vật , . , (Thiếu niên hành ).
♦Sơ suất, cẩu thả, tùy tiện. ◇Trịnh Chấn Đạc : Tha yếu vi quốc gia tích thử thân. Tha yếu tố đích sự bỉ giá trọng yếu đắc đa. Tha bất nguyện tiện giá dạng khinh hốt đích hi sinh liễu . . 便 (Quế Công Đường , Nhị).