e-hvtd v2.0 (9175)

問題 vấn đề
♦Sự việc quan trọng cần phải nghiên cứu thảo luận hoặc chờ được giải quyết. ◎Như: phạm tội vấn đề .
♦Đề thi. ☆Tương tự: đề mục . ★Tương phản: đáp án . ◎Như: kì mạt khảo đích vấn đề xuất đắc thái thiên tích liễu .