e-hvtd v2.0 (9175)

眨眼 trát nhãn
♦Chớp mắt, nháy mắt. ◇Thủy hử truyện : Vũ Đại hữu cá huynh đệ, tiện thị tiền nhật Cảnh Dương Cương thượng đả hổ đích Vũ Đô Đầu, tha thị cá sát nhân bất trát nhãn đích nam tử , 便, (Đệ nhị thập lục hồi).
♦Nhắm mắt, chợp mắt. ◇Hứa Kiệt : A Nguyên tẩu nhất dạ một hữu trát nhãn, cấp A Nguyên đích yêu bộ, bối tích, đáo xứ tại án ma , , , (Phóng điền thủy , Nhị).
♦Trong chớp mắt. § Chỉ thời gian rất ngắn. ◇Cốc Tử Kính : Thán nhân gian giáp tí tu du, trát nhãn gian bạch thạch dĩ lạn, chuyển đầu thì thương hải trùng khô , , , Đệ nhất chiết).
♦Chợt hiện chợt mất, chớp lóe bất định. ◇Diệp Thánh Đào : Ngẫu hoặc hữu lưỡng tam điểm huỳnh hỏa phiêu khởi hựu lạc hạ, giá bất thị quỷ tại khiêu vũ, khoái hoạt đắc trát nhãn ma? , , ? (Dạ ).