e-hvtd v2.0 (9175)

釋然 thích nhiên
♦(Nhân vì ngờ vực, hiềm nghi tiêu tan nên) hết còn bận tâm, thoải mái, thư thái. ◇Thẩm Quát : Thích nhiên phóng hoài, vô phục đế giới , (Mộng khê bút đàm , Thần kì ).
♦Tiêu tan, vỡ lở. ◇Tô Tuân : Cửu nhi bất trị, hựu tương hữu đại ư thử, nhi toại tẩm vi tẩm tiêu, thích nhiên nhi hội , , , (Cơ sách , Thẩm thế ).
♦Hình dung lĩnh ngộ. ◇Tân Đường Thư : Trẫm cập tức vị, xử trí hữu thất, tất đãi gián nãi thích nhiên ngộ , , (Đỗ Chánh Luân truyện ).
♦Vui vẻ, khoan khoái. ◇Trang Tử : Nam diện nhi bất thích nhiên, kì cố hà dã? , ? (Tề vật luận ) Ngoảnh mặt sang Nam (lâm triều, vua ra triều đình) mà thấy không khoan khoái. Cớ đó là vì sao?