e-hvtd v2.0 (9175)

評析 bình tích
♦Bình luận phân tích. ◎Như: Hồng Lâu Mộng giá bộ tiểu thuyết đích thành tựu, khả dĩ tòng các phương diện gia dĩ bình tích , .