e-hvtd v2.0 (9175)

切齒 thiết xỉ
♦Nghiến răng. Hình dung vô cùng thống hận. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Kim Hán thất vô chủ, Đổng Trác chuyên quyền, khi quân hại dân, thiên hạ thiết xỉ , , , (Đệ ngũ hồi) Nay nhà Hán vô chủ, Đổng Trác lộng quyền, dối vua hại dân, thiên hạ ai ai cũng nghiến răng tức giận.