e-hvtd v2.0 (9175)

不滅 bất diệt
♦Không tắt (lửa, than, v.v.).
♦Không tiêu mất. ◇Văn tuyển : Trí thư hoài tụ trung, Tam tuế tự bất diệt , (Cổ thi thập cửu thủ , Mạnh đông hàn khí chí ).