e-hvtd v2.0 (9175)

憂鬱 ưu uất
♦Buồn khổ, lo lắng. § Cũng viết là ưu ấp . ◇Hồng Lâu Mộng : Chỉ nhân Bảo Ngọc tình tính quai tích, mỗi mỗi quy gián, Bảo Ngọc bất thính, tâm trung trước thật ưu uất , , , (Đệ tam hồi) Vì tính tình Bảo Ngọc gàn dở ngang trái, mỗi khi Tập Nhân can gián, thấy Bảo Ngọc không nghe, trong bụng rất lo lắng.