e-hvtd v2.0 (9175)

留心 lưu tâm
♦Có ý nghĩ tới thường xuyên trong lòng. ◇Sử Kí : Phù Ngô Khởi hiền nhân dã, nhi hầu chi quốc tiểu, hựu dữ cường Tần nhưỡng giới, thần thiết khủng Khởi chi vô lưu tâm dã , , , (Quyển lục thập ngũ, Tôn Tử Ngô Khởi truyện ) Ngô Khởi là người hiền mà nước Ngụy nhỏ lại ở sát biên giới nước Tần mạnh, thần trộm cho rằng Khởi không có bụng muốn ở lại.
♦Quan chú, quan tâm. ◇Tống Thư : Hình phạt đắc thất, trị loạn sở do, thánh hiền lưu tâm, bất khả bất thận , , , (Hà Thượng Chi truyện ).
♦Chú ý, coi chừng. ◇Lỗ Tấn : Hòa bằng hữu đàm tâm, bất tất lưu tâm, đãn hòa địch nhân đối diện, khước tất tu khắc khắc phòng bị , , , (Thư tín tập , Trí Tiêu Quân Tiêu Hồng ).