e-hvtd v2.0 (9175)

哀歌 ai ca
♦Nhân vì buồn thương mà ca hát. ◇Tả Tư : Ai ca hòa Tiệm Li, vị nhược bàng vô nhân , (Vịnh sử ) (Kinh Kha) cùng với (Cao) Tiệm Li buồn thương ca hát (ở chợ), Coi như chỗ không người.
♦Một thể loại thi ca tây phương. Thường ca vịnh tình tự buồn thương, trầm thống. § Tiếng Anh: elegy.