e-hvtd v2.0 (9175)

鋪眉蒙眼 phô mi mông nhãn
♦Nháy mắt, liếc nhìn (ra hiệu, làm điệu bộ...). § Cũng viết là tễ mi lộng mục . ◇Nho lâm ngoại sử : Đầu đái huyền sắc đoạn tăng mạo, thân xuyên kiển tụ tăng y, thủ lí nã trước sổ châu, phô mi mông nhãn đích tẩu liễu xuất lai , 穿, , (Đệ nhị bát hồi).