e-hvtd v2.0 (9175)

數珠 sổ châu
♦Tràng hạt. ◇Nho lâm ngoại sử : Đầu đái huyền sắc đoạn tăng mạo, thân xuyên kiển tụ tăng y, thủ lí nã trước sổ châu, phô mi mông nhãn đích tẩu liễu xuất lai , 穿, , (Đệ nhị bát hồi).