e-hvtd v2.0 (9175)

彤廷 đồng đình
♦§ Cũng viết là .
♦Cung đình nhà Hán § Vì sơn đỏ nên gọi tên như thế. ◇Ban Cố : Ư thị huyền trì khấu thế, ngọc giai đồng đình , (Tây đô phú 西).
♦Phiếm chỉ cung vua. ◇Đỗ Phủ : Đồng đình sở phân bạch, Bổn tự hàn nữ xuất , (Tự kinh phó Phụng Tiên huyện vịnh hoài ) Lụa đem phân phát trước sân rồng, Là do những gái nghèo dệt ra.